Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Aktualności
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
13.11.2014 r., godz. 10.03

KS.01.10.2014
(nr ref. postępowania)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zambrowie w ul. Kolejowej (aktualnie Al. Wojska Polskiego) w ramach zadania – „Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów”.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pz.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 5 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZIEJA” Ryszard Zieja
ul. Fabryczna 9
18-400 Łomża
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 264 598,36 PLN BRUTTO;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta Nr 5 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium oceny ofert (cena 100 %) uzyskała 100 punktów podczas dokonanej oceny.
Jednocześnie informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zastało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający zawarł umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w dniu 07.11.2014r.

Maria Kos

 
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.